Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

4378 a7e2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasomebunny somebunny
7604 0ac8 390
Reposted fromlittlefool littlefool viasomebunny somebunny

July 07 2015

0635 0090 390
Reposted fromeryawen eryawen viaune-raconteuse une-raconteuse

July 05 2015

6824 4176 390
Reposted fromkarambol karambol viaasia-em asia-em

July 01 2015

5095 ff03 390
Reposted fromIriss Iriss viacoolstorybro23 coolstorybro23

June 30 2015

Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viakarrlajn karrlajn
2140 70a5 390
Reposted fromMuppet Muppet viapalina palina

June 26 2015

9832 a508 390
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown
Reposted fromBeetlebum Beetlebum

June 25 2015

8894 cb7b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastorczyk storczyk
7075 1c23 390
0534 9d54 390
Reposted frominnerbeauty12 innerbeauty12 viaembrace embrace

June 24 2015

7013 671b 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamzem mzem

June 15 2015

4574 84b1 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaTuptol Tuptol
4270 e097 390
Reposted fromjaslodka jaslodka viaTuptol Tuptol

June 13 2015

2199 77de 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viabomdia bomdia
5773 a087 390

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl